Θεματικές ενότητες - Σκοποί

Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

1η ενότητα: Ελλειμματικό Νερό και Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας.

- Ελλειμματικό Νερό στη Θεσσαλία

- Κλιματική Μεταβλητότητα και Αλλαγή

- Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι στη Γεωργία

- Τρέχουσες Γεωργικές Πρακτικές

2η ενότητα: Ψηφιακές Αειφορικές Εφαρμογές.

- Πλαίσιο εφαρμογής της Γεωργίας Ακριβείας

- Επιχειρησιακό σύστημα Μετεωρολογικής Πρόβλεψης Υψηλής Ευκρίνειας

- Agro - alert: Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης

- Σύστημα αποτελεσματικής άρδευσης

- Δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης - εκτίμησης γεωργικής παραγωγής

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Οι σκοποί και οι στόχοι του ειδικής θεματικής Ημερίδας: «Ελλειμματικό Νερό στην Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας: Ψηφιακές Αειφορικές Εφαρμογές» συνοψίζονται ως εξής:

  1. Να αναδείξει το θέμα της ευάλωτης ή ευπαθούς γεωργίας, που χαρακτηρίζει τη γεωργία της Θεσσαλίας σήμερα.
  2. Να καταγράψει τα χαρακτηριστικά και τις συνιστώσες, που συνθέτουν την παρούσα κατάσταση της ευάλωτης γεωργίας της Θεσσαλίας.
  3. Να διερευνήσει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές και πρακτικές, που αναμένεται να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της ΚΑΠ με στόχο την αναπτυξιακή αναβάθμιση της ευάλωτης γεωργίας της Θεσσαλίας.
  4. Να παρουσιάσει ένα πλαίσιο εφαρμοσμένων τεχνολογικών-επιστημονικών μέτρων και συστημάτων, που αναμένεται να συμβάλουν στην παραπάνω αναβάθμιση.
  5. Τέλος, να συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση και αναδόμηση του ρόλου της Θεσσαλίας στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη γεωργία της χώρας.